Hướng dẫn từng bước xây dựng phểu bán hàng tự động cơ bản cho bất kỳ sản phẩm nào.

-Bắt đầu từ 1 trang thu hút khách hàng tiềm năng dẫn đắt khách hàng đến trang đăng ký,

-Sau khi đăng ký hoàn thành sẽ chuyển đến trang chào hàng với sản phẩm giá thấp, 

-Tiếp đến bán sản phẩm chủ lực mà bạn muốn bán

----------
Scroll to Top