Sale!

Xây dựng hệ thống bán hàng tự động cho Doanh Nghiệp

56.000.000 

Xây dựng hệ thống bán hàng tự động cho Doanh Nghiệp

  • Xây dựng hệ thống tự động thu hút khách hàng tìm năng
  • xây dựng hệ thống bán hàng tự động, hệ thống phễu bán hàng
  • xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng tự động
  • xây đựng hệ thống nội bộ ( xử lý đơn hàng, đào tạo, quản lý…)