12 BƯỚC CẦN CHO CHIẾN LƯỢT MARKETING

12 chien luoc marketing
Để lập 1 chiến lược Marketing cho sản phẩm thì đòi hỏi phải chuẩn bị nghiên cứu nhiều thứ. Và dưới đây sẽ là thứ tự các bước để các bạn có 1 chiến lược marketing hoàn hảo. Gồm 12 bước. Toàn bộ các bước này là Mến đã thu thập được khi còn học môn Quản Trị Marketing tại trường Công Thương. Mong rằng tài liệu này sẽ giúp ít nhiều cho các bạn trong quá trình làm đề tài, nghiên cứu, học tập.
1. Marketing Analysis – Phân tích thị trường
a.       Market Size: Quy mô thị trường
b.      Industry trends: Xu hướng ngành hàng
c.       Market Segmentation: Phân khúc thị trường
d.      Target Market: Thị trường mục tiêu
a.       Social/Cultural Trends: Xu thế văn hóa/xã hội
b.      Economic Trends: Xu hướng kinh tế
c.       Political/legal/Instituational Trends: Xu hướng về chính trị/Pháp lý/Thể chế
d.      Ecological Trends: Những xu hướng về sinh thái học môi trường
e.       Technological Trends: Xu hướng về kỹ thuật
3. Consumer Analysis – Phân tích khách hàng mục tiêu
a.       Consumer needs and wants – NTD cần và mong muốn gì?
b.      Appeal to these consumer – NTD hấp dẫn bởi cái gì?
c.       The benefits provide to the consumer – NTD được những lợi ích gì?
d.      Income to spend product – Số tiền mà NTD có thể chi tiêu cho sản phẩm
e.       Disposable do the target consumer  – Làm thế nào để NTD có ý định sẵn sang mua
f.        The buying decision – Quyết định mua hàng
g.      Promotional mediums – Các hình thức khuyến mãi
h.      Consumers most likely to engage – Hứa hẹn chắc chắn với NTD
4. Current Situation Analysis – Phân tích tình huống hiện tại
a.       Strengths: Điểm mạnh
b.      Weaknesses: Điểm yếu
c.       Opprtinities: Cơ hội
d.      Threats: Thách thức
5. Compertitor Analysis – Phân tích đối thủ cạnh tranh
a.       Market Share: Thị phần
b.      Reactions (From compertitors): Phản ứng lại từ đối thủ
c.       Share of voices: Thị phần truyền thông
d.      Unique selling Proposition: Điểm khác biệt bán hàng
e.       Completing SWOT analysis: Phân tích mô hình SWOT
6.  Marketing Objectives – Mục tiêu marketing
a.       Describe the market shares (each product): Mô tả thị phần (mỗi sản phẩm)
b.      Describe the market segments (each product): Mô tả phân khúc (mỗi sản phẩm)
c.       Set up the market shares objective (each product): Thiết lập mục tiêu thị phần.
d.      Set up the share of voices objective: Thiết lập mục tiêu thị phần cạnh tranh truyền thông
e.       SMART analysis: Phân tích SMART
7. Marketing Strategy – Chiến lược marketing
a.       Selecting Strategie Alternatives: Lựa chọn các chiến lược
b.      Strategics for Growth: Các chiến lược phát triển
b.1       Growth in existing products markets: Phát triển sản phẩm hiện tại trong thị trường
b.2       Product development: Chiến lược phát triển sản phẩm
b.3       Marketing development: Chiến lược phát triển thị trường
b.4       Franchising: Nhược quyền
8. Sustainable Competitive Advantage – Xác lập những lợi thế cạnh tranh – SCAs
a.       Sustainable Competitive Advantage (SCAs) are: SCAs
b.      Sự khác biệt
c.       Low cost strategy
d.      Tập trung
e.       Thị trường ngách
9. Product/Brand Positioning – Định vị thương hiệu
a.       Product attribute: thuộc tính sản phẩm
b.      A consumer benefit: Lợi ích cho NTD
c.       A user or application of the product: Sự ứng dụng của sản phẩm
d.      A product class: Phân cấp sản phẩm
e.       The place of origin: Thị trường truyền thông
f.        The type of consumer: Các kiểu NTD
g.      Competitive position on the market: Định vị cạnh tranh trên thị trường
10. The Marketing Mix – Tiếp thị tích hợp
a.       Product – Sản phẩm
a.1       Feature: Đặc tính
a.2       Categories: Chủng loại ngành hàng
a.3       Brand Name: Tên thương hiệu
a.4       Packing/Design: Bao bì/Thiết kế
a.5       Additional accessories: Sản phẩm pha kèm theo
b.      Price – Giá
b.1       Standard price: Giá tiêu chuẩn
b.2       Special price: Các loại giá đặc biệt
b.3       Discounts to trade and distributors: Chiết khấu trong bán hàng và phân phối
b.4       Payment methods: Các phương pháp thanh toán
c.       Place – Phân phối
c.1       Distribution channel: Kênh phân phối
c.2       Selling strategy and planning : Chiến lược và kế hoạch bán hàng
c.3       Sale skills and development: Kỹ năng bán hàng và phát triển
d.      Promotion – Quảng bá thương hiệu
d.1          Consumer Advertising: Quảng cáo
d.2          Sales Promotions: Khuyến mãi bán hàng
d.3          Point of sakes material: Các vật phẩm tại điểm bán hàng
d.4          Trade advertising: Quảng cáo thương mại
d.5          Personal selling: Bán hàng trực tiếp
d.6          Events: Các sự kiện
d.7          Sponsorships: Tài trợ
d.8          Direct marketing: Tiếp thị trực tuyến
d.9          Marketing on internet: Tiếp thị trên internet
e.       Communication Plan – Kế hoạch truyền thông
Media planning and strategy: Kế hoạch và chiến lược cho các phương tiện truyền thông
11. Budget Marketing Planning –  Ngân sách cho kế hoạch tiếp thị
a.       Above the line: Các hoạt động kéo
b.      Below the line: Các hoạt động đẩy
c.       PR Communication: Quan hệ cộng đồng
d.      Product development: Phát triển sản phẩm
e.       Distribution development: Phát triển hệ thống phân phối
f.        Marketing research: Nghiên cứu thị trường
g.      Export marketing: Tiếp thị xuất khẩu
12. The marketing Audit – Đánh giá theo dõi hoạt động tiếp thị
a.       Market size/trend: Dung lượng thị trường/xu hướng
b.      Marketing ivestment: Đầu tư tiếp thị
c.       Innovation: Sự đổi mới
d.      Customer Loyalty: Khách hàng trung thành
e.       Trade distribution: Kênh phân phối thương mại
f.        Market value: Giá thị trường
g.      Key Competitors: Các đối thủ cạnh tranh chính
h.      New product strategy: Chiến lược sản phẩm mới
i.        Brand awareness: Độ nhận biết thương hiệu
j.        Customer Sarisfaction index: Độ bao phủ kênh phân phối
k.      Price clasticity: Độ co giãn của giá
TG:  Ms. Men

HƯỚNG DẪN KHÁC

BỘ VIDEO MIỄN PHÍ

4 Bước Tự Triển khai nhanh, hệ thống bán hàng tự động trên internet

Video tiết lộ chiên lượt gia tăng khách hàng và doanh thu.
Hướng dẫn từng bước triển khai xây dựng hệ thống bán hàng đơn giản nhất.
.>> Bấm vào nút bên dưới để đăng ký Nhận miễn phí và nhanh chóng triển khai trước khi đối thủ bạn biết điều này

Scroll to Top